Szukaj w serwisie: actclean


Źródła finansowania REMAS

Funkcjonowanie REMAS w województwie na poziomie gminy, powiatu czy województwa może być finansowane z kilku źródeł, w tym z fundszy ekologicznych:

  • ze środków własnych na zakup licencji oprogramowania REMAS, ale istnieje tutaj możliwośc wystąpienia o dofinansowanie zakupu licencji oprogramowania, wyposażenia infermatycznego, szkoleń i innych kosztów kwalifikowanych z funduszy ekologicznych - z Narodowego i Wojewódzkich Finduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Możliwość i zakres dofinansowania zależy od przyjętych przez dany fundusz zasad i kryteriów dofinansowania oraz przedsięwzięć priorytetowych, a także możliwości wynikajacych z planów finansowych, przy czym wchodza w grę nastepujące formy dofinansowania:
    • dotacja lub w skrajnym przypadku preferencyjna pożyczka przeznaczona na wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego i/lub wdrażanie systemu wnoszenia opłat środowiskowych przez podmioty do tego zobowiązane,
    • częściowe umorzenie udzielonych pożyczek przez fundusze ekologiczne na realizacje inwestycji proekologicznych - cześć umorzonej kwoty może byc przeznaczona na wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego (którego elementem jest system wnoszenia opłat środowiskowych przez podmioty do tego zobowiazane) lub opracowanie/aktualizację programów ochrony środowiska z zastosowaniem REMAS jako narzędzia wspomagającego ich opracowanie i zarzadzanie realizacją,
  • ze środków pozyskanych z funduszty europejskich i innych źródeł zagranicznych i krajowych, jeśli ich priorytety i cele pozwalaja na złożenie wniosku o dofinansowanie wdrożenia w województwie/powiecie/gminie REMAS jako odrębnego zadania lub podzadania wspierającego monitorowanie i zarządzanie realizacją innych przedsięwzięć proekologicznych - przygotowanie wniosków o dofinansowanie wspólnych projektów może nastapić we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Eko-efektywnych Technologi i Systemów Zarzadzania w GIG oraz partnerami zagranicznymi.
  • z Programu dla Europy Centralnej w ramach międzynarodowego ACT CLEAN - na organizację przez  Krajowy Punkt Kontaktowy Eko-efektywnych Technologi i Systemów Zarzadzania w GIG warsztatów dla MSP i samorządów, propagujących wdrażanie eko-efektywnych, ekoinnowacyjnych technologii i systemów zarządzania (programu ETAP) oraz najlepszych praktyk postępowania w tym zakresie, a także na promocję osiągnięć  proekologicznych MSP w ramach sieci ACT CLEAN,

W przypadku wdrażania REMAS przez MSP finansowanie może pochodzić ze środków własnych, dofinansowania z funduszy ekologicznych oraz ze środków pozyskanych z funduszy europejskich (np. ramach Regionalnych Programów Operacyjnych lub Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - priorytet IV)),  jeśli ich priorytety i zasady pozwalaja na złożenie wniosku o dofinansowanie przez konkretnego wnioskodawcę na tego typu zadanie. MSP moga równiez liczyc na pomoc z Programu dla Europy Centralnej w ramach międzynarodowego projektu ACT CLEAN - na organizację przez Krajowy Punkt Kontaktowy Eko-efektywnych Technologi i Systemów Zarzadzania warsztatów dla MSP, propagujących wdrażanie eko-efektywnych, eko-innowacyjnych technologii i systemów zarządzania (zgodnie z programem ETAP) oraz najlepszych praktyk postepowania w tym zakresie, a także na promocję osiągnięć  proekologicznych MSP,