Szukaj w serwisie: actclean


Procedury REMAS

Na REMAS dla samorządów składają się trzy proste procedur operacyjne (Sokół W.A.: „Zintegrowany system zarządzania środowiskowego powiatem i gminami ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami komunalnymi".IV Szkoła Gospodarki Odpadami, AGH, Kraków/Rytro, 2002), wzajemnie ze sobą powiązane:

 • Procedura PR 1 - „Zarządzanie środoiskowe" określa sposób organizacji systemu zarządzania środowiskowego w gminie/ powiecie/ województwie, w tym opracowywania: polityki środowiskowej, ustalania celów i zadań środowiskowych, generowania programów zarządzania środowiskowego, stanowiących zasadnicze elementy programu ochrony środowiska gminy/ powiatu/ województwa. Procedura stanowi rozwinięcie procedury Czystszej Produkcji o zasadnicze wymagania międzynarodowej normy ISO 14001 i EMAS,

 • Procedura PR 2 - „Ocena efektów działalności środowiskowej" określa zasady monitorowania i okresowego przeglądu wpływu gminy/ powiatu/ województwa na środowisko, identyfikacji aspektów środowiskowych, określania aspektów istotnych i priorytetów. Procedura pozwala dokonywać okresowego przeglądu i oceny efektów działalności środowiskowej gminy/ powiatu/ województwa, będących skutkiem wdrażania programów ochrony środowiska, opracowywać propozycje działań korygujących i zapobiegawczych oraz stale doskonalić funkcjonowanie systemu. Wykorzystuje wymagania międzynarodowej normy SO 14031, ISO 14001 i EMAS oraz narzędzia monitorowania, przeglądu i oceny wpływu na środowisko województwa, powiatu, gminy oraz przedsiębiorstw działających na ich terenie, z zastosowaniem jednolitych kryteriów i wskaźników oceny efektów działalności środowiskowej.

 • Procedura PR 3 - „Zarządzanie informacjami ekologicznymi", której przedmiotem są zasady gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji ekologicznych w skali województwa, w przypadku samorzadów dotyczących:
  • opracowywania programów ochrony środowiska, ich realizacji oraz okresowej oceny uzyskiwanych efektów i informowania o tych efektach,
  • wspomagania systemu kontroli (dla gmin i powiatów - prognozowania) wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, stanowiących dochody funuszy ekologicznych,
  • dostępu do informacji ekologicznych zgromadzonych w ramach systemu.
   Procedura PR3 stanowi podstawę organizowanego w województwie systemu kontroli (na poziomie województwa) i prognozowania (na poziomie gmin i powiatów) wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska przez podmioty do tego zobowiązane, zapewniając jeśli nie wzrost (przykład - województwo śląskie) to przynajmniej utrzymanie poziomu przychodów funduszy ekologicznych - gminnych, powiatowych wojewódzkich i Narodowego. Ma to bezposrednie przełożenie na mozliwości dofinansowywania priorytetowych zadańprzez fundusze ekologiczne.

  PROCEDURY REMAS

SOKOL_REMAS_Schemat1